I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym NTS działającym pod adresem: www.hurtowniants.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę NTS Sp. z o.o. z siedzibą Pszczynie, przy ul. Hallera 37, NIP: 638-181-30-15,

Tel. + 48 666 300 133

e-mail: sklep@hurtowniants.pl

numer rachunku bankowego: PKO BP SA 71 1020 2528 0000 0802 0425 4652

b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną oraz osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,

c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.allektro.pl,

d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży, dostępne w Sklepie,

e) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,

f) Dostawcy –  rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą,  tj. UPS

g) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,

h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Każdy Klient  składający  Zamówienie  w  Sklepie  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się z niniejszym Regulaminem.

4. Podczas  dokonywania  zakupów  w  Sklepie,  Klient  potwierdza  fakt  zapoznania  się  z niniejszym Regulaminem i akceptuje go w obowiązującej formie. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Klienta i Sprzedawcę umowy sprzedaży.

5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

II. Warunki dokonywania Zamówień

1. Klient składa Zamówienie na stronie internetowej www.hurtowniants.pl, poprzez dodanie Towaru prezentowanego  w Sklepie Internetowym  do Koszyka, następnie    potwierdzając

 

złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia, zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

2. Podczas wyboru Towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Towarów lub usuwanie ich z koszyka.

3. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail, w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

4. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

III. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem Zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.

2. Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  dodatkowej  weryfikacji   danych  Klienta,  np.   w drodze kontaktu telefonicznego.

3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,

b) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje w chwili:

a) wpłynięcia na rachunek bankowy Sprzedawcy płatności przelewem,

b) potwierdzenia przez Sprzedawcę za pośrednictwem e-mail wysyłki Towaru za pobraniem,

c) potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia za pośrednictwem e-mail, przypadku odbioru osobistego.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

7. Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Klient może wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu wysyłki Towaru. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel: + 48 531051929 lub za pośrednictwem e-mail pod adresem: sklep@hurtowniants.pl

8. Towar  objęty   Zamówieniem   jest   dostarczany   Klientowi   przez   Sprzedawcę   wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, a realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

IV. Zasady płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu, bądź wprowadzania w niej zmian. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu nie obejmują Kosztów dostarczenia Towaru. Wszystkie wysyłki realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem Dostawcy.

2. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

b) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy.

c) gotówką w przypadku  odbioru  Towaru  przez  Klienta  osobiście  na  własny  koszt  w siedzibie Sprzedawcy.

3. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,   na   poleceniu    przelewu    należy    umieścić    w    tytule    przelewu:    imię i  nazwisko  albo  firmę  Klienta  oraz  numer  Zamówienia  (wskazany  w  informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

4. Płatności należy dokonać na wskazany w pkt I ust 2 lit a) powyżej, rachunek bankowy Sprzedawcy.

5. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.

2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 2 dni roboczych:

a) od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem,

b) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.

3. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

5. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

VI. Zwrot zakupionego Towaru

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony  w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z  dnia  30  maja  2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od  umowy sprzedaży Towaru  w trybie wskazanym  w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do  zwrotu Towaru Sprzedawcy w  terminie

 

14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Zakupione w Sklepie Towary w postaci żarówek, muszą być zwrócone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.

3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego pod adresem nts- sc.pl/userfiles/wzór formularza odstąpienia od umowy - NTS 20160209.doc

VII. Reklamacja Towaru

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są 24-miesięczną gwarancją.

2. Sklep odpowiada za wady Towarów na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

3. W  przypadku  sprzedaży  niebędącej  sprzedażą  konsumencką  wyłącza  się  przepisy       o rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.

4. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a) przesłane na adres:

NTS Sp. z o.o. ul. Hallera 37

43-200 Pszczyna lub

b) przesłane na adres e-mail: sklep@hurtowniants.pl

 

lub

c) złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, a także wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Występując  ze  stosownym  żądaniem  lub  składając  oświadczenie,   Klient   powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz (Towar) Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania     lub złożonego oświadczenia. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odesłanego Towaru należy dołączyć fakturę VAT lub paragon.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Reklamacja  Towaru  zostanie  rozpatrzona  do  14  dni  od  dnia  złożenia  reklamacji.      O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

9. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów danego Towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Towary do wyboru.

10. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  i  elektronicznym.  Zwrot   zużytego  sprzętu  może  się  odbyć  wyłącznie  w przypadku,     gdy    zakup     nowego     produktu     dokonany    zostanie     w     Sklepie i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje, co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@hurtowniants.pl w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę dokonanych przez Klienta zakupów.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Klient składając Zamówienie lub dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie   i   przetwarzanie    przez    Sprzedawcę    danych    osobowych    podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie  do  przetwarzania  danych  niezbędnych  w  celach  związanych  z działalnością Sprzedawcy oraz Sklepu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Towarów), a także w celach ich archiwizacji.

3. Dane podawane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Sklepie oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba zamawiająca lub rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Sprzedawcę    informacji    o    prowadzonej    przez    niego    działalności     gospodarczej

 

i świadczonych przez niego usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

4. Sprzedawca  oraz   Sklep   zapewniają   realizację   uprawnień   Klientów   wynikających   z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo       do       wniesienia       –       w       przypadkach       określonych       w      ustawie

o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sprzedawca lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę     lub     Sklep     danych     osobowych      innemu      niż      Sprzedawca     lub Sklep administratorowi danych.

5. Szczegółowe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa       z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

IX. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem:

NTS Sp. z o.o. ul. Hallera 37

43-200 Pszczyna

b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 666 300 133

c) za pośrednictwem e-mail: sklep@hurtowniants.pl

X. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  30  maja  2014  r.  o  prawach  konsumenta  oraz  ustawy  z  dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania   z   następujących   pozasądowych   sposobów   rozpatrywania   reklamacji     i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

 

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej     z     wnioskiem      o      wszczęcie      postępowania      mediacyjnego    w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą,

c) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego    działającego     przy     Inspekcji     Handlowej     z     wnioskiem   o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

d) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klient będący konsumentem ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.